اين وبلاگ در زمینه تربيت بدني آموزش و پرورش بابل مطلب مي‌نويسد

 

(( باسمه تعالي))

                                                طرح درس يك ساعت درس تربيت بدني

پایه اول تا سوم                             

مراحل تدريس

زمان( دقيقه)

فعاليت

شرح

آمادگي

آمادگي سازماني

 

3

تعويض لباس-حضور و غياب

1-سلام و احوالپرسي

2-قرائت قرآن

3-ارزشيابي تشخيصي

4 - گروه بندي

حركات ايستادن در صف و ستون

1-هدايت دانش آموزان به حياط مدرسه

2- رعايت نكات ايمني

آمادگي بدني

عمومي

(گرم كردن)

6

حركات گرم كننده

1- انواع راه رفتن،دويدن ،پريدن ها،لي لي كردن

2- حركات تقليدي و تشبيهي،شيرين كاري،حركات تركيبي

3- تذكراتي در مورد درست راه رفتن

اختصاصي

حركات بدني در ارتباط با اهداف درس

گرم كردن اختصاصي-راه رفتن سريع- نرمش هاي كششي-قدرتي-تعادلي-به صورت دايره ماندن و خواندن شعر

مرحله پياده كردن هدف يا مرحله اصلي

18

موضوع آموزشي روز

1- بازي ايستگاه: از 2 گروه بعنوان بازيگر و 1 گروه داور استفاده مي شود. با شروع موزيك بايد توپ را از جاي خود حركت دهند و به نفر بعدي برسانند و تند و سريع به جايگاه خود برگردند.

2- بازي محلي لي لي: باز هم 2 گروه بازيگر و يك گروه داور؛ بطوريكه با لي لي كردن بايد به وشط بيايند و بچه ها را بگيرند و دوباره با همان حالت لي لي سرجاي خود مستقر گردند.

مرحله بازگشت به حالت اوليه

8

حركات آرام كننده جهت پايين آوردن ضربان قلب دستگاه تنفس و گردش خون

1- راه رفتن، نفس گيري عميق، حركات كششي

2- با خواندن شعر انجام مي گيرد

تذكراتي در مورد تغذيه ، بهداشت،ايمني،تذكراتي در ابعاد عاطفي و اجتماعي و ... شست و شو و نظافت

1- بعد از ورزش آب سرد نخورند چون باعث سرماخوردگي مي شود

2- شست و شوي دست ها با آب و صابون

3- تعويض لباس

4- همكاري با يكديگر

5- خوردن شير به عنوان يك غذاي كامل

جمع 35 دقيقه

 


باسمه تعالي))

((طراحي آموزشي)) ويژه يك موضوع درسي

          ماده  درسي: ورزش          موضوع درس: راه رفتن       مدت دامنه: 35 دقيقه                                          

اقدامات قبل از تدريس

اجراي تدريس( فرايند ياددهي – يادگيري و تعامل تجربيات)

اهداف كلي

اهداف رفتاري

روش تدريس

مدل كلاس و گروه آموزشي

رسانه ويژه

ايجاد ارتباط و انگيزه سازي

ارزشيابي تشخيصي

فعاليت هاي معلم-دانش آموز

ارزشيابي تكويني و پاياني

فعاليتهاي خلاقانه دانش آموز

تعيين تكليف( عمومي،گروهي و انفرادي)

راه رفتن-تركيب راه رفتن و وضعيت بدني و آمادگي جسماني شامل چابكي

1- حيطه دانشي: آشنايي با ايستادن و راه رفتن - آشنايي با ايمني در هنگام بازي فعاليت هاي مناسب ورزشي و ...2- حيطه مهارتي: مهارت در نگاه كردن به جلو هنگام راه رفتن- مهارت در بر داشتن پنجه ي يك پا و گذاشتن روي پاي ديگر- لي لي كردن

3-حيطه نگرشي: همكاري در كار گروه صحيح ايستادن صحيح راه رفتن و علاقه مند بودن به آن

 

 

روش هاي: بحث گروهي-پرسش و پاسخ طرح مسئله-مشاركتي-نمايشي

به صورت ستوني و دايره اي

گچ،لوحه،چسب،كاور،جعبه امتياز

مانع شامل: شكل ها،توپ،سبد،سوت،جعبه ي كمك هاي اوليه، دستكش، سطل،زباله،اسفنج،ضبط و نوار ورزشي

نشان دادن تصاوير راه رفتن به همراه داشتن تصوير خرگوش و لاك پشت. استفاده از اشكال مختلف سئوال هايي در مورد درست راه رفتن

1- چند چيز نام ببريد در اطراف ما راه مي روند؟2- شباهت انسان با ماشين در چيست؟3- فرق راه رفتن انسان با حيوانات در جيست؟4-شما از كدام عضو بدن براي حركت استفتده مي كنيد؟5-اگر درست راه نرويم چه اتفاقي مي افتد؟

سئوال معلم در مورد درس: 1- لاك ~شت چگونه راه مي رود؟ پاسخ دانش آموزان2- خرگوش چگونه راه مي رود؟ 3- كدام تندتر و كدام كندتر؟ پاسخ4- معلم مجري(ناظر) دانش آموز-داور5- توضيح بازي ها اجراي آن توسط دانش آموز

نظارت كار معلم همراه با چك ليست از دانش آموزان در انجام دادن نرمش ها و بازي هاي گروهي(تكويني) نشان دادن لوحه ها و نتيجه گيري راه رفتن درست و مقايسه آن با هم توسط دانش آموزان(پاياني)

1- خانم چرا مادر بزرگ مادري من با اينكه همسن مادر بزرگ پدري من است ولي پشت آن خم شد؟ جواب را خود دانش آموزان مي دهند

براي هفته آينده همگي خوب نشستن را امتحان كنند(عمومي)

گروه ستاره: تصويري از نشستن دانش آموزي در كلاس را  بكشيد و بياوريد.

يكي از دانش آموزاني كه پدرش ورزشكار است گزارشي در مورد خوب نشستن و فوايد آن تهيه كند و به كلاس بياورد(انفرادي)

 


باسمه‌تعالي

فرم پيشنهادي طرح درس – پايه چهارم

جلسه: ....

عنوان درس: دريبل در هندبال

هدف كلي: ايجاد مهارت در مقدمات رشته‌هاي ورزشي

اهداف جزيي: حيطه‌هاي شناختي ،  مهارتي و

ا- دانشي: كسب آگاهي از تكنيك دريبل در هندبال

2- مهارتي: ايجاد مهارت در دريبل هندبال

نگرشي: ايجاد علاقه به كسب مهارت در تكنيك رشته‌هاي مختلف ورزشي

 وسايل مورد نياز: توپ ميني هندبال – مخروط – CD آموزشي و كتاب آموزشي

فرايند تدريس

شرح فعاليت

آماده‌‌سازي

20% كل زمان كلاس

( 5 دقيقه)

آمادگي سازماني

تعويض لباس حضور و غياب تذكرات ايستادن در صف و ستون و ...

آمادگي بدني

گرم كردن عمومي

راه رفتن‌ها دويدن‌ها پريدن‌ها لي‌لي كردن‌ها حركات تقليدي تشبيهي شيرين‌كاري

گرم كردن اختصاصي

راه رفتن سريع دويدن آرام نرمش‌هاي كششي- جهشي پرتابي قدرتي استقامتي دوهاي ماكوئي حركات تعادلي

آموزش

50% كل زمان كلاس 25-20 دقيقه

موضوع آموزش روز

 

 

آموزش دريبل در هندبال چابكي بازي امدادي دو رفت و برگشت

بازگشت به حالت اوليه

20% كل كلاس

( 5 دقيقه)

سرد كردن

جمع‌آوري وسايل ، بيان تذكرات مورد نياز

حركات آررام كننده جهت پايين آوردن ضربان قلب و دستگاه قلبي و تنفسي راه رفتن نفس‌گيري عميق و حركات كششي

در مورد تغذيه – بهداشت – ايمني -  درس جلسه آينده – شست و شوي دست و صورت

 

 

 

 

عباس اقتنایی

مدرس کلاس های ضمن خدمت

آموزگار درس تربیت بدنی دبستان شاهد


طرح كلي يك سا عت درس تربيت بدني

 

مراحل تدريس درساعت درس تربيت بدني:

 

شامل موارد ذيل است:

 

1- مراحل آمادگي

 

2- مرا حل پيا ده نمودن هدف آموزشي 0 مرحله اصلي )

 

3- مرحله بازگشت به حا لت او ليه

 

 

1- مرحله آمادگي

 

      مرحله آمادگي از دو بخش تشكيل مي شود.

 

الف- آمادگي سازماني     ب – آمادگي بدني

 

الف – آمادگي سازما ني : كه عبارت از تعويض لبا س- تذكرات – حضور و غيا ب –  ايستا دن در صف و ستون و.............

( 4 دقيقه )

ب – آمادگي بد ني : اين به دو قسمت تقسيم مي شود 

           ( 8 دقيقه )

 

1- ب – آمادگي عمو مي ( گرم كرد ن )

         

   شامل انواع راه رفتن ها – دويدن ها – پريدن ها – لي لي كردن ها – حركا ت تقليد ي – تشبيهي و شيرينكاري ها

                                                                                          ( 3 دقيقه )

2- ب – آماد گي ا ختصا صي :

 

 شامل راه رفتن سريع – دويدن آرام – نرمش هاي كششي- جهشي پرتابي- حركات قدرتي و استقامتي پاها و بالاتنه-  دوهاي ماكوئي حركات تعادلي

                                                                                           ( 5 دقيقه )

 

2- مر حله پياده كردن هدف ( مرحله اصلي )

                                                                                         ( 23 دقيقه )

عنوا ن د رس : چابكي -  دريبل در هندبا ل

هدف كلي : ايجاد مهارت در مقدما ت رشته هاي ورزشي

هدف جزئي : حيطه ها ي شناختي – مهارتي – نگرشي

حيطه هاي شناختي : كسب آگا هي از تكنيك دريبل درهندبا ل

حيطه ها ي مهارتي : ايجاد مهارت دريبل در هندبا ل

حيطه هاي نگرشي : ايجاد علاقه به كسب مهارت در تكنيك رشته هاي مختلف ورزشي

 

وسايل مورد نيا ز : توپ ميني هندبا ل به تعداد نيمي از دانش آموزان كلاس

اندازه زمين : نصف زمين واليبال


چابكي:

روش اجرا با زي ( جهت كسب چابكي )

 

كلاس را به دو گروه مساوي تقسيم مي‌كنيم و هر گروه در پشت خط شروع به صورت ستوني مي‌ايستند و در مقابل هر گروه چند مخروط و يك عدد سبد قرار دارد و در دست نفرات اول يك عدد توپ قرار دارد با صداي سوت مربي نفرات اول هر گروه با حركت زيگزاك توپ را برده و در داخل سبد قرار داده و برمي‌گردد دست نفر دوم را لمس مي كند  نفر دوم مي رود و توپ را از داخل سبد گرفته و به نفر سوم  مي‌رسا ند  اين كار ادامه دارد تا نفر آخر. در نتيجه هر گروهي كه زودتر به خط پايان رسيد آن گروه برنده اعلام مي شود

خط شروع

 

 

 

 

 

 

 

 


روش اجرا بازي : ( جهت يادگيري در دريبل )

 

كلاس را به دو گروه مساوي تقسيم مي كنيم و هر گروه در پشت خط شروع به صورت ستون مي ايستند و در دست نفرات اول هر گروه يك عدد توپ قرار دارد و در مقابل آنها يك عدد صندلي قرار دارد با صداي سوت مربي نفرات اول با دريبل زدن به‌طرف صندلي رفته و دور زده توپ را به نفر دوم خود مي رسا ند و خود به آخر ستون مي رود ونفرات دوم هم اين كار را انجام داده تا نفر آخر گروه، در نتيجه هر گروهي كه زودتر به خط پايا ن رسيد آن گروه برند ه اعلام مي شود.

 

 

 

خط شروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برگشت به حالت اوليه:                      

                                                                              (10 دقيقه )                                                                                                                    

حركات آرام كننده جهت پايين آوردن ضربان قلب، دستگاه تنفس و گردش خون

راه رفتن – نفس گيري عميق – حركات كششي

تذكرات:‌ در مورد تغذيه – بهداشت – ايمني

شست و شوي دست و صورت و نظافت

 

 

 

 

عباس اقتنایی

مدرس کلاس های ضمن خدمت

آموزگار درس تربیت بدنی دبستان شاهد


باسمه تعالي

 

فرم پيشنهادي طرح كلي درس تربيت بدني

دوره تحصيلي متوسطه

 

جلسه: دوم

عنوان درس: كنترل توپ در فوتبال و آموزش حركت دراز و نشست

هدف كلي: يادگيري مهارت كنترل توپ در سطوح مختلف بدن- افزايش استقامت و قدرت عضلاني عضلات شكم (بالايي، مياني و پاييني)

اهداف جزيي: حيطه‌هاي شناختي، مهارتي و نگرشي

 

1- دانشي:

الف) اصول صحيح استفاده از مهارت كنترل توپ روي پا و روي ران را بشناسد

ب) عضلات درگير دراز و نشست و تقويت عضلات شكم

2- مهارتي:

الف) اجراي صحيح كنترل توپ روي پا و روي ران را كسب نمايد.

ب) اجراي صحيح حركت دراز و نشست و تقويت عضلات شكم

نگرشي:

الف) ايجاد علاقه به كسب مهارت و قابليت آموزش داده شده

ب) سعي و تلاش در كسب مهارت آموزش داده شده از طريق الگوي ارائه شده توسط معلم

ج) همكاري و مشاركت گروهي در رفع اشكال حركتي

د) تمايل به داشتن سلامتي و تندرستي

و) علاقه به رعايت اصول اخلاقي در ساعت درس تربيت بدني

 

وسايل مورد نياز: توپ فوتبال، سوت و كرنومتر، نشانه، ديوار صاف، جعبه‌هاي كمك‌هاي اوليه، تشك 4 عدد، چسب كاغذي، كاور

فرايند تدريس

شرح فعاليت

آماده‌سازي

30% كل زمان كلاس

(10-5 دقيقه)

آمادگي سازماني

تعويض لباس- حضور و غياب- تذكرات- ايستادن در صف و ستون و ...

آمادگي بدني

گرم كردن عمومي

راه رفتن‌ها- دويدن‌ها- حركات كششي و پرتابي و ...

گرم كردن اختصاصي

قلاب كردن دست‌ها دو نفره و ...

آموزش

50% كل زمان كلاس

30-25 دقيقه

موضوع آموزش روز

آموزش كنترل در فوتبال- آموزش حركت دراز و نشست

بازگشت به حالت اوليه

20% كل كلاس

(7-5 دقيقه)

سرد كردن

جمع‌آوري وسايل، بيان تذكرات مورد نياز

حركات آرام كننده جهت پايين آوردن ضربان قلب و دستگاه قلبي و تنفسي- راه رفتن- نفس‌گيري عميق و حركات كششي و ...

در مورد تغذيه- بهداشت- ايمني- توضيح موارد آموزش داده شده- موضوع درس جلسه آينده- شست‌وشوي دست و صورت و ...

 

                        تهيه و تنظيم:

                     محمدعلي كاظمي

دبير تربيت بدني مركز استعدادهاي درخشان بابل


باسمه تعالي

 

طرح كلي يك ساعت درس تربيت بدني

دوره تحصيلي متوسطه

عنوان درس:

1- آموزش حركت دراز و نشست

2- آموزش مهارت كنترل توپ در فوتبال

هدف كلي:

1- افزايش استقامت و قدرت عضلاني عضلات شكم (بالايي- مياني- پائيني)

2- يادگيري مهارت كنترل توپ در قسمت‌هاي مختلف بدن (روي پا و ران)

هدف‌هاي جزئي:

دانشي:

1- اصول صحيح استفاده از مهارت كنترل توپ قسمت‌هاي (روي پا و ران) را بشناسد.

2- عضلات درگير دراز و نشست و تقويت عضلات شكم

مهارتي:

1- اجراي صحيح دريافت كنترل توپ قسمت ران و روي پا را كسب نمايد.

2- اجراي صحيح حركت دراز و نشست و تقويت عضلات شكم

نگرشي:

1- ايجاد علاقه به كسب مهارت و قابليت آموزش داده شده

2- سعي و تلاش در كسب مهارت آموزش داده شده از طريق الگوي ارائه شده توسط معلم

3- همكاري و مشاركت گروهي در رفع اشكال حركتي

4- تمايل به داشتن سلامتي و تندرستي

5- علاقه به رعايت اصول اخلاقي در ساعت درس تربيت بدني


وسايل مورد نياز:

1- توپ فوتبال  2- نشانه  3- سوت و كرنومتر 4- ديوار صاف 5- چسب كاغذي 6- جعبه‌هاي كمك‌هاي اوليه 7- تشك 8- كاور در دو رنگ 9- گچ

 

آماده‌سازي

(5 الي 10 دقيقه)

 

آمادگي سازماني:

1- سلام و احوالپرسي و تذكرات ايمني

2- حضور و غياب به طريق شماره‌گذاري شده روي زمين

3- بررسي نكات بهداشتي توسط معلم‌يار بررسي نمايد.

4- سرگروه‌هاي هر گروه تكاليف جلسه قبل را به معلم تحويل مي‌دهند.

5- توضيح در رابطه با مهارتي كه بايد آموزش داده شود.

6- رفتن به زمين ورزشي همراه با جعبه كمك‌هاي اوليه

 

آمادگي بدني:

گرم كردن عمومي:

1- راه رفتن

2- دويدن نرم (روي خط 6 و 9 متر هندبال)

3- نرمش‌هاي در حال حركت

4- ايستاده به صورت نيم دايره و نرمش‌هاي كششي

5- نرمش‌هاي حركتي و پرتابي

 

گرم كردن اختصاصي:

1- كشش عضلات نعلي، در حالي كه با دست‌ها به ديوار تكيه داده‌ايم

    پاي جلو را خم و پاي عقب را ستون مي‌كنيم.

 

 


2- كشش عضلات چهار سر ران، بدون اينكه زانو را كاملاً خم كنيم

    مفاصل لگن و زانو را به عقب مي‌كشيم.

 

 

3- گود كردن عضلات شكم


مرحله پياده كردن هدف يا مرحله اصلي (25 الي 30 دقيقه)

آمادگي جسماني (دراز و نشست بصورت تست ايستگاهي)

1- توضيح در مورد فوائد داشتن عضلات قوي شكمي

2- انجام حركات دراز و نشست صحيح كه در پايان ترم ارزشيابي مي‌شود.

3- به پشت دراز كشيده ابتدا دست چپ كنار بدن روي زمين و پاي چپ را روي زانوي راست كه خم است مي‌گذاردي، دست راست زير سر و كمي بالا مي‌آيد و آرنج را به زانوي چپ نزديك مي‌كنيم. اين حركت را 5 بار انجام مي‌دهيم و بعد برعكس اين حركت را انجام مي‌دهيم (براي تقويت عضلات مايل شكمي).

4- بچه‌ها در فاصله نيم متري از ديوار دراز كشيده و پاهايشان را به صورت زانو خم روي ديوار مي‌گذارند و دست‌ها بالا آمده و به نوك انگشتان پا مي‌رسد تا 5 بار اين حركت را انجام مي‌دهيم (براي تقويت عضلات پايين شكمي).

5- به پشت دراز كشيده و پاها 90 درجه و دست‌ها بصورت ضربدر روي شانه‌ها مي‌باشد و سر و شانه را از زمين جدا مي‌كنيم و اين كار را 5 بار انجام مي‌دهيم (براي تقويت عضلات بالاي شكمي).

6- دو نفره: بچه‌ها به صورت دو نفره و زانو خم. پاها را به هم قلاب كرده و با سوت مربي هم زمان بالا آمده و كف دست‌ها را به همديگر مي‌زنند.

 

مهارت ورزشي

آموزش كنترل در فوتبال:

1- پرسش و مرور مهارت جلسه قبل

2- توضيح در مورد مهارت كنترل توپ

الف) قبل از كنترل به محيط اطراف احاطه داشته باشد.

ب) اين تسلط با بالا نگه داشتن سر و توجه به اطراف ميسر مي‌شود.

ج) در خط و مسير توپ قرار بگيريد و سمت توپ حركت كنيد.

د) مشخص نمودن سطح تماس قبل از كنترل

و) عملكرد سطح تماس همچون بالشتك و در لحظه تماس به عقب كشيده مي‌شود و يا عضو مربوطه شل نگاه داشته شود.

پس از تماس، مسير توپ را تغيير دهيد تا حركت بعد تسهيل شود.

در لحظه ارسال توپ سر را بالا نگه داريد تا هدف مشخص شود.

3- ابتدا هر يك نفر يك توپ و با بالا انداختن توپ بصورت انفرادي كنترل را با قسمت آموزش داده شده تمرين مي‌كنند.

4- بعد از تمرين انفرادي، دو نفر با فاصله 2 متر روبروي هم قرار مي‌گيرند و با انداختن توپ براي يكديگر كنترل را با قسمت‌هاي مختلف انجام مي‌دهند.

5- زميني به ابعاد 20×20 يا 30×30 يا حياط مدرسه را سازماندهي مي‌كنيم و زمين را به 4 يا 6 يا 8 قسمت تقسيم مي‌كنيد تقسيم‌بندي زمين بستگي به تعداد دانش‌آموز دارد.

يك توپ براي 2 دانش‌آموز در نظر مي‌گيريم.

هر گروه رنگ كاور خاص خودش را دارد.

ابتدا همه‌ي دانش‌آموزان سازماندهي مي‌شوند و بعد از هر بازيكن خواسته مي‌شود در هر جايي كه دوست دارد حركت كنند و هم بازي خود را پيدا كند و براي او توپ را بيندازد و او توپ را كنترل كند و بالعكس كنترلي قبول است كه دو بازيكن توي يك زمين نباشند و بعد از اين عمل بازي دست رشته را همراه با دروازه فوتسال انجام مي‌دهيم پاس با دست كنترل دوباره پاس با دست كنترل و بعد داخل محوطه جريمه كنترل بلافاصله شوت به دروازه انجام مي‌گيرد.

آبي

قرمز

سفيد

سفيد

زرد

آبي

زرد

قرمز

سبز

سبز

30


 


بازگشت به حالت اوليه يا سرد كردن (5 الي 7 دقيقه)

1- دويدن نرم و راه رفتن و حركات كششي

2- راه رفتن و گرفتن نفس عميق

3- خم شدن و ضربه زدن نرم با دست‌ها به عضلات جلويي و عقبي پاها

4- توضيح مختصر در مورد موارد آموزش داده شده

5- مواردي را كه بايد در جلسه آينده آموزش داده شود

6- تكاليف براي جلسه آينده

7- تذكرات بهداشتي:

الف) شستن دست و صورت

ب) توضيح در مورد فوايد شير

ج) خوردن مايعات

د) گرفتن دوش و حمام در منزل و تعويض لباس‌هاي عرق كرده

8- جمع‌آوري وسايل

 

 

 

        تهيه و تنظيم:

     محمدعلي كاظمي

دبير تربيت بدني مركز استعدادهاي درخشان بابل

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۷/۱۷ساعت 18  توسط کارشناسی تربیت بدنی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
ژیمناستیک
کاراته
تکواندو
شنا
کشتی
آمادگی جسمانی
هندبال
دوچرخه سواری
بدمینتون
تنیس روی میز
دو و میدانی
شطرنج
والیبال
بسكتبال
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کادر اداری
اخبار
شیوه نامه
رشته های ورزشی
انجمن هاي ورزشي
دبيران تربيت بدني
کادر مجتمع ورزشی
مطالب اخلاقی و تجربه زندگی
پیشکسوتان و بازنشسته های تربیت بدنی
علمی ورزشی
فدراسیون ورزشی
قوانین ورزشی
حقوق ورزشی
قهرمانان ورزشي
پیوندها
معاونت تربيت بدني و پرورشي وزارت
فيلم كربلا
سازمان آموزش و پرورش استان
کارشناسی آموزش راهنمایی
كارشناسي تربيت بدني سازمان
فدراسیون ژیمناستیک
فدراسیون فوتبال
فدراسیون هندبال
فدراسيون واليبال
فدراسیون شنا
فدراسیون بدمینتون
فدراسیون کشتی
فدراسیون وزنه برداری
فدراسیون کوه نوردی
فدراسیون دوچرخه سواری
فدراسیون تیراندازی
وبلاگ شورای تحقیقات بابل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM